<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pengemis Paling Sempurna

 Aku berdiri di antara dahan...
Melihat kamu menangis di dalam kelam
Ayuh,aku hadiahkan kamu~Segulung pesan.

Tuhan Ciptakan Malam~Supaya kita mampu
~Sorokan sesuatu ke dalam peti kegelapan.
Biar-biar saja air mata itu tertumpah
Kerna pokok tak tumbuh,kerna hujan

Pernah kamu biarkan deraian menjunam ?
Dari tanah ke tanah~Biar tanah saja fahami.
Dunia ini terlalu indah~Untuk di nikmati
Tapi terlalu mahal~Untuk disewa

Jangan kamu lari..dari pendeta takdir
tapi bertempiaran mengheret kecewa

Cinta keduniaan umpama cermin tanpa bingkai
Kamu melihat lihat-Kamu pasti terbias
Kiri jadi kanan-Kanan jadi pesona
Segala isi dunia,mampu di bias cermin kaca
Bawalah sekeping pecahan~ke segala arah
Lihat-lihat : Seluruh semesta termuat ke dalam

Walau maut meminta permintaan
Kamu jangan di perdaya.
Kerna~Akal adalah raja,di wilayah jiwa
Dan Kebodohan itu bukanlah terikat saudara.

Namun kamu manusia berhati manusia
Kesilapan amat mencintai kamu seadanya
Jangan pernah terasa-Jangan pernah lara
Kerna Kematian bukanlah jawapan
Waktu kehidupan~tak memerlukan alasan.

Buka saja keratan pintu mata
Curahkan segala seksaan takdir
Tubuh kosong kamu..terlalu luas
Tak akan pernah penuh~terisi derita.

Ingat 
Tuhan berikan kamu Mulut untuk Meminta
Tangan untuk Terima
Mata untuk Menangis.
Kerna kita ini...

~adalah Pengemis paling sempurna.

“Pengemis Paling Sempurna”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  hey si pengemis muda!!

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz~Errrrr....dan kamu si pengemis tua ? ehh silap...pengemis Anggun.

 3. Blogger NAEM:a wait-er Says:

  sgt2 dalam.
  [sigh]....

  mahu lebih bersyukur lepas ni

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Naem~Mari kita duduk,dan bersyukur bersama-sama.

  :-)