<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Suara

'Suara' adalah satu-satunya sifat manusia,yang paling Semulajadi.
Ianya bergema,waktu kali pertama manusia tinggal di dalam gua.
Dan selepas puluhan abad.Gemaan itu,masih tidak pernah surut.

“Suara”

 1. Blogger rayrsk Says:

  ada orang asli dari melaka bawa penyapu..tak tunjuk perasaan tapi lalu je...hahaha. My fav pic ialah gambar pertama...

 2. Blogger Muhammad Says:

  ray~Hahahahahaha,itu me ok.Yups,bawak penyapu sebab mengemas.Jika tak,me lalu..usung camera sahaja.

  :-)

 3. Blogger jejaka anggun Says:

  i mixed org asli red indian... maklumlah, cucu pocahontas dgn capt smith.

 4. Blogger Muhammad Says:

  shaz~huik,me dah agak dah.

  Sebab u memang ada iras-iras Cathy Freeman !!

 5. Blogger reen afny Says:

  chomeyl the first pic...
  even mereka orang asli tapi masih boleh menulis dalam bahasa melayu, sepatutnya hak mereka perlu diberi keutamaan jugak kan.

 6. Blogger Muhammad Says:

  reen~yups,tapi kasihan..berjam-jam dia berdiri di bawah terik panas.Bersama-sama kakak dan ibu,berdemo di jalanan.

  Keutamaan bukanlah satu perkara utama.Kita boleh meletak orang asli di barisan paling belakang.Atupun betul-betul di depan mata.Tapi persoalannya~..apakah,selama ini.Kita benar-benar,telah 'Mendengar suara' mereka ?.