<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cetak

25.8.12 by MORIBAYU

 Aku sangat jarang mencetak hasil-hasil kerja yang telah aku rakamkan.
Entahlah~Aku selalu merasakan yang aku tak pernah punya banyak bakat.
Sudah lima tahun aku mengelumangkan diri ke dalam dunia seni foto ini.
Namun~Hasilnya memang masih tak cukup indah untuk terlalu dibanggakan  

Trajedi Kita

24.8.12 by MORIBAYU

Kau pinjam petir Zeus~panah aku untuk terjatuh cinta.
Karan-karan Jampi Cinta~membakar aku hangus legam.
Lalu aku jatuh kepada ilusi voodoo~nyanyian janji kamu.
Sang Cupid membunuh diri..bila busarnya hilang harga.
Ahhhh hikayat kita senak bermuka~bertinta trajedi gila

Kerna kamu saja yang aku ada

23.8.12 by MORIBAYU

Bila malam aku jatuh lantas derai~bila siang aku terhempas berkecai.
kau kutip semua serpih~Memujuk aku untuk duduk bermain-jigsaw puzzle.

Berlari Ke Pantai

22.8.12 by MORIBAYU

Seminggu diberikan Cuti~Aku cuma mahu berlari ke Pantai.
Biar kaki menginjak-ginjak bebutir pasir agar lebih menghalus.
Terapung saja diri ini pergi terhanyut~Lepas ke semua sisi laut.
Biar kotak tengkorak aku kosong..diisi semula semua gembira.

Kembara

21.8.12 by MORIBAYU

Kotak Kota

20.8.12 by MORIBAYU

Aku sudah lemas bernafas di dalam Kotak Kota Ini.
Aku cuma mahu lari sebentar ke mana saja~jauh dari sini.
Aku bawa semua serpih hati yang derai~Jaja kepada Sang Penyembuh.
Aku memeluk diam-Aku mengusap sunyi.Hingga luka ku sembuh.Hingga parut ku pudar.

8 jam sebelum pagi.

19.8.12 by MORIBAYU

 Aku cuma duduk sendirian~Leka melakar-lakar kosong.
Di luar meriah dengan bunyi letupan mercun membingit langit.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.