<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Lagenda Budak Setan [ 3 Jun 2010 ]

26.5.10 by MORIBAYU

Buku Novel ‘Lagenda Budak Setan’ [ LBS] , bagi aku adalah sebuah karya hebat bila dibaca. Aku sudah hampir lupa-lupa ingat [ Rasa-rasanya ketika aku masih di tingkatan 2 ]. Zaman dan ketikanya…aku duduk diam membaca buku lagenda ini. Bagi mereka yang pernah melalui zaman pertengahan 90’an. Pasti mereka tak akan sesekali lupa , bagaimana buku-buku hasil penulisan Ahadiat Akashah [ AA ] adalalah buku rasmi yg perlu dibaca.

Bila memegang buku penulisan beliau , memang amat mudah untuk aku melupakan tentang nota-nota peperiksaan , mahupun buku-buku kuliah. Mengadap dan menikmati buku-buku penulisan Ahadiat , adalah lebih puas dan mengkhayalkan. Malah , aku masih ingat. Bagaimana buku-buku beliau , bertukar-tukar tangan dari satu kelas..ke kelas yang lain. Ianya sentiasa menjadi rebutan untuk dibaca. Isinya bagaikan mentera pukau , sentiasa menambah pengikut , menjangkiti dari seorang ke seorang yang lain. Dan sekarang lihatlah , buku novel ini masih lagi diulang cetak , walaupun sudah hampir bertahun- tahun di pasaran.

Read more »

Lascia ch'io pianga

23.5.10 by MORIBAYU

Lascia ch'io pianga - Let me weep

mia cruda sorte - my cruel fate

e che sospiri la libertà - and let me sigh for liberty

Il duolo infranga queste ritorte -May sorrow break these chains

de' miei martiri sol per pietà - Of my sufferings..for pity's sake

~

[ Jam 5:14 petang - Masjid Jame ]

~
Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.