<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bakat

Sudah lama aku tidak duduk melukis-lukis di atas kertas.
Sibuk dengan hal kerja dan urusan dunia.Buatkan aku terlupa.
Yang aku punya bakat paling tak tajam,yg bisa tumpul jika tak di asah.
Besok,aku cuma mahu duduk di rumah dan melukis sepanjang hari.
Kerna ini saja perkara yang aku pintar dan paling tahu untuk usahakan.
Untuk yang di luar sana.Yang rajin melukis tapi tak masih tak sempurna.
Nasihat aku cuma satu ~'Bakat dan usaha adalah 2 benda yang berbeda'.
Aku tak pernah ada bakat.Tapi aku memang ada usaha dan tak ngaku kalah.
Dan syukur,selepas bertahun-tahun.Aku sudah ada skill dan kemahiran tersendiri.
Lukisan aku masih tak sehebat mana.Tapi aku masih bangga diri,Kerna aku telah usaha !.
Dan bila orang mengkritik hasil kerja aku.Aku boleh gagah diri untuk menjawab.

"Saya sudah berikan usaha~Walaupun saya tak punya bakat...".

“Bakat”