<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gantung

3.9.11 by MORIBAYU

Adakah Hari Merdeka hanya bermaksud ~
"Gantungkan Bendera Malaysia"

Dan ini,selalu membuatkan aku terfikir :
Kenapa Malaysia~terlalu amat bergantung kepada "Hari Kemerdekaan"?.
Selepas lebih 50 tahun.Bukankah kita sepatutnya,menjadi lebih pintar dan matang.
Dan tidak menjadi seperti 'si tua nyanyuk'~Yang mendambakan terlalu banyak perhatian.
Jalur Gemilang bagi aku~Cuma sehelai Bendera.
Dan Jiwa sebenar 'Hari Kemerdekaan'...adalah ?

La Peregrina

2.9.11 by MORIBAYU

Kau berikan aku mahkota.
Jadi raja-raja di hamparan.
Kau biarkan aku berlalu mati.
Kerna..aku~hanya catur permainan.

Hajat

1.9.11 by MORIBAYU


Kau meminta sebutir bintang.
Aku pun mengejar-kejar komet...
~dan tak akan pulang.

Merdeka

29.8.11 by MORIBAYU

Selepas hampir lebih 50 tahun,kita mencapai kemerdekaan.
Kita masih jitu dan bersemangat,untuk memahami pengertianya.
Tetapi,kita selalu terlupa.Kemerdekaan itu,mempunyai tarikh luput.
'Kemerdekaan'..sudah pun mula,memberikan tanda-tanda
 ~Untuk melupakan kita.

Imaginarium

by MORIBAYU

Dunia Imaginasi,tak mempunyai Buku Peta sebagai panduan. 
Tetapi,setiap manusia yang pernah meneroka ke dunia itu. 
Pasti,akan menemui jalan untuk pulang.Bagaimana aku tahu ?.
Sudah tentu aku amat fahami~Kerna aku sudah lama bermimpi.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.