<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Snap !

Ada yang bertanya aku pakai kamera jenis apa ?.Yups aku cuma pakai Nikon D40.Dan lens cap tamron 18-200mm.Sudah hampir 5 tahun kamera ini berjasa.Tak pernah sekalipun rosak,tak pernah nak buat hal.Dah jauh merata mengikut aku sesat dan mengembara.Aku pun bukan pandai sangat gunakan kamera.Tak pernah tahu pun,apa segala fungsi semua button tu.Malas nak belajar.Malas nak membaca buku.Yang aku betul-betul pandai..hanyalah tekan punat~edit dan cuci.Yada !

“Snap ! ”