<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Merdeka

Selepas hampir lebih 50 tahun,kita mencapai kemerdekaan.
Kita masih jitu dan bersemangat,untuk memahami pengertianya.
Tetapi,kita selalu terlupa.Kemerdekaan itu,mempunyai tarikh luput.
'Kemerdekaan'..sudah pun mula,memberikan tanda-tanda
 ~Untuk melupakan kita.

“Merdeka”

 1. Blogger md.azrin md.nazri Says:

  kalau kita hidup seabad lagi,
  kita menjadi saksi;
  kemenangan demi kemenangan,
  tangisan demi tangisan,
  lalu kita duduk mencatit peristiwa.
  namun,
  yang pasti,
  kita sebenarnya bergelut menemui mati,
  tarikh luput yang abadi.

  *salam eidulfitri & salam merdeka wat ME & pembaca "aku pelukis". mohon maaf andai ada tulisan mahu kata yg menguris kalian.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  nazrin-Salam Hari Kemerdekaan utk kamu,juga.

  :-)