<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Atman

29.7.11 by MORIBAYU

I am no more a vassal of flesh,
A slave to Nature and her leaden rule;
I am caught no more in the senses’ narrow mesh.
My soul unhorizoned widens to measureless sight,
My body is God’s happy living tool,
My spirit a vast sun of deathless light.

~Sri Aurobindo

Sendiri

26.7.11 by MORIBAYU

I
Berdiri di antara kau dan aku~adalah Beza.
Bercinta di atas bayang suci kamu~adalah masa.
Berkelahi di susuk minda aku~adalah sakit kecewa.
Kau tak mampu takdir,mahu usahakan kita ketawa.
Di akhirnya,aku kalah mati.Berdarah di tikam sendiri.
II
 Aku biarkan kamu,menjalani hari sendiri.
Adalah jalan pilihan yang terbaik,waktu ini.
Bukan aku marah-bukan hati merasa benci.
Cuma~jawapan yg terbaik,untuk kita berdua.


Adalah...Sunyi

Kerana Silau Cahaya...

by MORIBAYU

Aku ingatkan siang sudah tiba.
Rupanya kau sedang jaga.....
~setia mengutip bintang.

Hye Kitt !!

by MORIBAYU

Aku tak tahu pun,yang kita boleh terjumpa 'seekor kawan'.~Di Putrajaya Boulevard.

Sun~Day

by MORIBAYU


Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.