<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kerana Silau Cahaya...

Aku ingatkan siang sudah tiba.
Rupanya kau sedang jaga.....
~setia mengutip bintang.

“Kerana Silau Cahaya...”

 1. Blogger miss frog Says:

  sukar terlena..kerna hujan bintang...hehe..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  :-)

 3. Blogger Ti Anne Mohd Yassin Says:

  dah hampir seminggu saya renung yg ni.. saya masih tak fhm..

  Aku ingatkan siang sudah tiba.
  Rupanya kau sedang jaga.....
  ~setia mengutip bintang.

  dah bertahun saya asyik ke sini..bila mencari ilham..

  cuma selalu diam.. (:

  kali ni, boleh fhm kan saya?

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Kerana Silau Cahaya...
  Aku ingatkan siang sudah tiba.
  Rupanya kau sedang jaga...
  ~setia mengutip bintang.

  ini adalah simbol,bagi kasih sayang.
  'Aku' terbangun malam itu.kerana silau cahaya,buat dia terjaga.'Aku' sangakakan hari sudah pun siang.

  rupanya 'kau'..masih berjaga.Masih belum tidur.Di tangan penuh 'Cahaya bintang yg terang'.

  me buat puisi ini,selepas merenung bintang.Jika satu bintang nampak indah.Apatah lagi,jika semua bintang dikutip ???.Cahaya ia,pasti terang seperti suria,bukan ??.

  itu sahaja.

 5. Blogger Ti Anne Mohd Yassin Says:

  thank u (:
  saya pinjam sesuatu dari awak.. harap tak kesah..
  ada dlm blog sy..

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  sama-sama kembali.