<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku suka Bangunan ini

5.6.09 by MORIBAYU


Muzium Kesenian Islam , Bandar Hilir Melaka

Kaya atau kayap ??

by MORIBAYU

Hari ini,aku telah belajar tentang satu perkara ~
Read more »

Akil Haris VS Murkly

by MORIBAYU

Akil Haris VS Ahmad Ardly Mukhlis
Read more »

Aduh....Aduhai

by MORIBAYU

" Cantik .... Tapi penuh jelik "
Read more »

My Sis

by MORIBAYU


Read more »

Faith

by MORIBAYU

S : faith in?
M : YOU
S : Ic. then how to find it after that?
M :Read more »

Aku Happy ?? Hampir

2.6.09 by MORIBAYU

 ps:Hey,itu bukan topi santa.Itu topi Gnomes !!

Untuk " Bakat Baru Galeri Shah Alam 2009 "

1.6.09 by MORIBAYU

Aku sudah hantar penyertaan untuk " Bakat Baru Galeri Shah Alam 2009 ".Mahu Menang ?? Masuk final ??, entahlah...aku sudah malas nak berfikir ttg itu. Kadang-kadang ada hebatnya jadi pelukis yang bukan " Bakat Baru ".

Read more »

Jalan

31.5.09 by MORIBAYU

Aku sangat benci Taman KLCC
Kerana situasi keadaan disitu ~
Terlalu amat  panas dan lembab
:-(

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.