<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bas Sunyi

27.11.10 by MORIBAYU


Pemandu yang sama ~Semakin berusia dan Buruk.
Read more »

Luna II

25.11.10 by MORIBAYU

[Nikon D80]

+Nek,kenapa waktu malam tiada cahaya matahari ????.
-Owh,Kerana tuhan mahu mengingatkan kita cu....
+ Hurmlah.........nak ingat apa pula nieh..nek ?
-Ingatkan kitalah,supaya ~ 'Bersinar Sendiri'

[Nikon D40]

Setahun Sudah Berlalu

21.11.10 by MORIBAYU

Besok malam...Aku akan ada tugasan kerja,di Majlis Graduasi Tadika.
Hurm,rasanya seperti baru pagi tadi.Aku merakamkan semua gambar.
Kesibukan guru dibelakang pentas-Suara anak keriangan-
Colekan Warna warni-Tarian comel dan nyanyian girang.
Semua memori ini,terlalu luas maknanya....bukan ??.
Aku selalu merasakan.Ianya ,terlalu amat mustahil :
Untuk menyumbat semuanya ke: 'sekeping gambar'
Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.