<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Bas Sunyi


Pemandu yang sama ~Semakin berusia dan Buruk.
Tempat duduk yang sama ~ Semakin kosong dan sunyi.
Cahaya dan Udara yang sama ~ Semakin Kusam dan berdebu.
Para penumpang makin berbeza-beza.
Bergantilah rupa,jiwa,roh dan bahasa.
~ Cuma,seorang lagi..yang masih setia.
...
Bilakah kali terakhir.Kalian pernah menaiki sebuah bas.
Yang tak pernah kenal,apa itu erti~Berhenti dan Bersara

“Bas Sunyi”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  minggu lepas... gi pangkor.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz-Jumpa tak butang loceng ??.

 3. Blogger christboy J Says:

  smart !

 4. Blogger nufab Says:

  Bas mcm ni slalu naik kalah nk pegi masjid tanah..haha..antik!!

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Christboy J-Terima kasih kembali,untuk kamu.

  :-)

  Nufab-antik ???.Bukan antik lagi dah.Tapi ini,sangat Purba sungguh lah.

 6. Blogger AnisAdni Says:

  oh~saya masih lagi menumpangi bas semacam ini setiap kali balik kampung.

 7. Blogger MORIBAYU Says:

  Anez-samalah kita.
  :-)

 8. Blogger ceksumolek's Says:

  last week pergi ke alor star..

 9. Blogger MORIBAYU Says:

  Aisumi-Minggu lepas,me pergi ke...errr,hurmmmm.Entahlah,me sudah lupa.