<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Malam di Bulan

10.12.11 by MORIBAYU

Sampai sahaja ke halaman rumah.Setelah meletakan beg ke meja.
Aku terus mencapai kamera,dan duduk termenung di sisi jendela.
Aduhai~Kelihatan Indah sungguh kebesaran-diri NYA.
Malam ini,terlihat ada malam dan siang di wajah bulan.
Dan ini,telah membuatkan aku terfikirkan tentang sesuatu~
"Apakah pada malam ini,Pungguk Masih Merindukan Bulan ?"

Anak Muda di Landasan Tua

9.12.11 by MORIBAYU

Hari ini~Kita adalah seorang anak kecil semalam.
Berlari di setiap landasan berkarat warna petang.

Yang disumpah menjadi Haiwan dewasa lalu menyetan tua.
Kulit kita akan mereput~tulang kita pasti terkikis melepuh.
Kegembiraan zaman muda.Akan lenyap dikunyah masa.

 Namun kerna belas dari Tuhan~Yang amat berjiwa belas.
Hati kita tetap berdaging segar.Dengan degup tak berubah.
Bayang Hitam kita tak pernah kerepot.Mimpi mahu kekal indah.

Jantung Jogyakarta

8.12.11 by MORIBAYU

Jiwa Jogyakarta

7.12.11 by MORIBAYU

Fikir

6.12.11 by MORIBAYU

Cubalah teka~Apakah yang sedang aku fikirkan sekarang ?Doa

5.12.11 by MORIBAYU

Selama ini...

Doa yang telah aku kirimkan,adalah sebanyak daun di dahan.
Buat masa ini~Yang telah ditolak tanpa balasan,adalah sebanyak daun gugur.
Doa Yang telah di terima oleh-NYA pula ?.Cuma satu dari seratus ribu.
Semoga Pokok itu akan sentiasa hidup

Cuti

4.12.11 by MORIBAYU

Buku: 'Man and Boy' karya penulisan Tony Parsons.
Lagu: Album 'Opalescent'  daripada Jon Hopkins.
Masa: Sepanjang hari sehingga matahari terbenam.
Lokasi: Di atas timbunan bantal-bantal dan buku.
Ramalan Cuaca: Panas terik sebelum Hujan dan mendung selepas jam 4 petang.
Aktiviti seterusnya: Pergi ke Pasar Malam dan membeli Ayam Goreng Uncle Bob.
Motto Hidup untuk hari ini : Hodie mihi cras tibi-Today for me,tomorrow for you.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.