<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cuti

Buku: 'Man and Boy' karya penulisan Tony Parsons.
Lagu: Album 'Opalescent'  daripada Jon Hopkins.
Masa: Sepanjang hari sehingga matahari terbenam.
Lokasi: Di atas timbunan bantal-bantal dan buku.
Ramalan Cuaca: Panas terik sebelum Hujan dan mendung selepas jam 4 petang.
Aktiviti seterusnya: Pergi ke Pasar Malam dan membeli Ayam Goreng Uncle Bob.
Motto Hidup untuk hari ini : Hodie mihi cras tibi-Today for me,tomorrow for you.

“Cuti”

 1. Blogger ceksumolek's Says:

  time cuti rehat sakan yer? ^__^

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Aisumi~Sudah hanmpir sebulan,me berkerja non stop.Me sudah penat...terlalu penat.Jadi cuti hujung minggu,adalah waktu terbaik.Untuk merehatkan diri.


  :-)

 3. Blogger Edzlin Says:

  Ooh oh...novel ini, saya pernah baca :)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  edz-bestkan :-)