<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sendiri

I
Berdiri di antara kau dan aku~adalah Beza.
Bercinta di atas bayang suci kamu~adalah masa.
Berkelahi di susuk minda aku~adalah sakit kecewa.
Kau tak mampu takdir,mahu usahakan kita ketawa.
Di akhirnya,aku kalah mati.Berdarah di tikam sendiri.
II
 Aku biarkan kamu,menjalani hari sendiri.
Adalah jalan pilihan yang terbaik,waktu ini.
Bukan aku marah-bukan hati merasa benci.
Cuma~jawapan yg terbaik,untuk kita berdua.


Adalah...Sunyi

“Sendiri”

 1. Blogger miss frog Says:

  jgn tlalu lama biar dia 'sendiri'..
  pujuk hatinya n lihatkan dia plangi..
  untuk melihat plangi perlu sdikit 'hujan' n 'matahari'..lantas terhasil lah 'plangi'..

  sunyi kdg2 sgt selesa..kerna hny aku yg ada..tp kdg2 sunyi sgt myeksa bila memikir engkau di sana..
  hekhek..miss frog mamai...

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  misz frog-Good poetry makes the universe reveal a secret.

 3. Blogger md.azrin md.nazri Says:

  kagum.. dua2 b'bakat!!!

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  md azrin-bila bercakap ttg 'perasaan',semua orang punya bakat.

 5. Blogger md.azrin md.nazri Says:

  setuju, semua b'bakat dlm perasaan, semulajadi.
  cuma bakat dipendam & malu utk diluah, takut.
  penerimaan & penolakkan yg dirisaukan, gusar.
  sbb itu perasaan lbh ingin sendiri.

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  :-) betul itu.