<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Lascia ch'io pianga

Lascia ch'io pianga - Let me weep

mia cruda sorte - my cruel fate

e che sospiri la libertà - and let me sigh for liberty

Il duolo infranga queste ritorte -May sorrow break these chains

de' miei martiri sol per pietà - Of my sufferings..for pity's sake

~

[ Jam 5:14 petang - Masjid Jame ]

~
Bila aku duduk mendengar lagu ini , tiba-tiba hati aku sayu. Entah lah .. ianya berjaya mengingatkan aku, tentang hari ini yang sudah lama berlalu. Setiap bilah bait-baitnya segar mengusik pemikiran aku . Membuatkan aku mengimbas semula , tentang banyak hal-hal yang telah pun aku lalui :-

Tentang manusia yang datang dan pergi - Tangisan dan ketawa yang bermula dan berhenti - Kekayaan dan kesusahan yang melimpah dan surut...dan yang paling nyata- Sudah tentu Cinta yang selalu berkelip - pudar dan menghilang.

Namun , walau segala " kesempurnaan " ini telah aku lalui. Dengan rela hati atau paksa rupa . Aku tetap mahu menginsafi sedikit. Betapa ..hidup aku yang benarnya memang telah dirahmati . Dan aku amat-amat bersyukur , kerana sirah perjalanan hidup aku ini. Masih mampu lagi untuk aku mengingat . Dan tidak putus-putus pula... diingatkan oleh-Nya. Maka , Aku sedar tentang satu hakikat yang nyata : -

' Hidup aku bukanlah...Suatu perkara yg sia-sia dan dilupakan '

“Lascia ch'io pianga”

  1. Blogger angel_blister Says:

    all in all, life was never been a waste.. just was just human whose trying to waste it..

  2. Blogger Muhammad Says:

    angel : yups