<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mendut II

Ketika..berjalan membawa diri~ke dalam ruang hati Mendut. 
Aku telah berselisih,dengan pelbagai ragam cerita Manusia.
Semuanya,bagaikan mempercerita semula erti 1 kehidupan.
Para kekasih asyik menari-menari,di dalam alunan irama dunia.
Si Jejaka setia melutut kepada Nur kecantikan Dara~Yang menyilaukan mata.
Sang Penjaga Tua~kekal Mendukung cinta dan kasih sayang tanpa lemah.
Segala aksi di penuhi,dengan bising ketawa suka.
Dan kesemua hingar bingar anak-anak manusia ini. 
Ironi~telah terhampar di dinding sebuah kuil yang sunyi.

“Mendut II”

  1. Blogger reen afny Says:

    i love the third picture! kasih sayang si tua pada yang muda...

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Reen~Memang Unik bukan ?.

    Selepas ribuan tahun berlalu.
    Tema Kasih sayang,cinta dan kegembiraan..adalah satu perkara,yg masih kita mampu fahami.