<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tutup ?

Ada berkitab-kitab susunan cerita untuk dikongsi.
Ada berkeping-keping foto untuk diberi inspirasi.
Ada berbingkai lukisan dan sketch untuk dilakar.
Ada berangkap-rangkap puisi yang mahu didendang.
Ada berterabur sepah, serpih kata yang boleh dicantum.

Tapi...

Aku telah ditampar oleh rajuk.

Aku sudah tak mahu duduk menulis lagi.
Aku telah lokek untuk berkongsi semua.
Aku merasa parah rasa dengan sikap semua.

Ya

Memang aku berkecil hati~Meremuk marah.
Memang aku terasa dengan titipan celaka.
Memang aku muak dengan aksi musibah kalian.

Maka aku terfikir

Buat apa aku menulis lagi ?
Buat apa aku mahu berkongsi lagi ?
Maka ayuh bungkus semua harta.
Dan tinggalkan ini semua.

Maaf~adakala

aku sudah terlalu tua
Untuk menelan semua kecewa

“Tutup ? ”