<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Burung

Semua tumbuh-tumbuhan kekal menjalar-tumbuh subur dan mekar.
Segala umat burung sedia mengepak-gepak- langkah tarian terbang.
Selama hampir 2 jam.Aku sesatkan diri,ke dalam Hutan Imaginasi terakhir.
Melewati setiap panel-panel batu.Senak otak aku berfikir mencari jawapan.
Kenapa Sang Pengukir sangat pintar di dalam mencipta 'Kesempurnaan' ?.

“Burung”

 1. Blogger Sis AI Says:

  Serius.. Kat mana ni? Sy taktau pun kwujudan smua ni. Smuanya mlalui entri2 bro..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Sis Al~semua ini adalah 'Candi Mendut' di Jogyakarta indonesia.

 3. Blogger alhariesz Says:

  "Mantiq Al-Tayr" syair Parsi oleh Farid ud-Din Attar?

  ~ Tanya sama itu hudhud, lang mensilang, kui mangsikui, kerna dia yang terbangkan ku kemari.

  ;)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Alhariez~menakjubkan bukan ?.

  Bagaimana imej burung dan pokok-pokok ini,melembutkan rupa batu yg keras.

  Semuanya kelihatan macam hidup.