<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Benih

Hati ini , membenih
Subur di dalam kelongsong dada aku
Ianya berdegup-degup
Kerana di jaga oleh takdirnya.

Namun : Jika peluang ini di sia
Kamu berlalu tanpa periksa
Tidak mengerti..benih ini tumbuh
Adakah .. kau perasan ;

Cinta yang kabur ??

“Benih”

 1. Blogger Afeeqa Says:

  berterus terang saja megat.
  mungkin berita gembira yg kamu akan dengar. :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  mungkin ??

  ermmmm..
  Dan sekarang
  sudah bertambah lagi satu ..kemungkinan.

  Dalam my mind , sudah pun ada 452422 kemungkinan.

  :)

 3. Blogger Afeeqa Says:

  awk cuma perlu yakin dgn diri awk megat. oke? ;)

 4. Blogger alhariesz Says:

  kawan, saya lihat hati itu semakin layu... jgn biarkan rasa itu mati... saya yakin kamu ada kekuatan itu :)

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  afeeqa - ok

  alhariez - errmmm....takdir n masa , akan bagi jawapan. itu yg pasti.
  :)