<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kamu Adalah Mimpi Aku

Mimpi adalah 'Sang Penceroboh' waktu tidur.


Mimpi tak pernah memberi pilihan,peluang mahupun penamat.Dari sebalik wajahnya~akan termuntah keluar Hantu,Raksasa,Cinta dan kekecewaan.Mimpi akan sentiasa berusaha,untuk membuat kamu percaya apa yg tidak.Walaupun kamu meronta menangis..dia akan tetap mengheret paksa~ kamu jauh ke dalam fantasinya.


Saat kamu mula akur
Mula serah diri,untuk  menuruti segala perintahnya~
Dia akan melempang kamu sehingga terjaga.
Mimpi memang 'mahkluk sial'.

“Kamu Adalah Mimpi Aku”

 1. Anonymous najnajakia Says:

  feel like falling tgk gambar ni... have u watch Inception? mimpi mmg makhluk sialan

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  najnajakia-Jatuh ke laut ??.

  Me selalu rasa,jika dunia ini tiada graviti.Maka kita akan jatuh ke langit.Yay....free to fall.
  Pasti cool.

  yups
  me baru nonton sekali.