<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Memo untuk Ridhuan


Kamu sembahyang....sebab nak selamatkan diri.
Aku sembahyang..sebab nak selamatkan Tuhan.
Kamu tak sedar lagi?.Tuhan kita semakin pupus.Bila berjalan seorang diri.Dalam melewati bangunan ini diwaktu petang.
Buat aku terfikir sejenak,betapa angkuhnya kita........sebagai manusia.
KTM : Jam 5.10 petang

“Memo untuk Ridhuan”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  nice pics.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Terima Kasih en shaz.
  :-)

  satu benda yg me suka tentang kl.
  ialah mengenai , senibina kolonial yang terdapat di sini.

  :-)

  macam magic.

 3. Blogger husna Says:

  kebetulan.
  saya baru terfikirkan tentang angkuhnya kita sebagai manusia.

  angkuhnya kita kepada alam.
  angkuhnya kita kepada ciptaan allah yang lain.
  semua sebab kerakusan manusia terhadap duniawi.

  saya terfiker ini semua sebab hari ni terbaca pasal maliau basin.
  tempat di sabah yang ramai tidak tahu. tempat hutan simpan yang hanya 20% diterokai dan direkodkan.
  tapi disebabkan oleh manusia tamak dengan hasil arang batu yang ada disitu, banyak yang akan tergadai.

  oh. sori tiba2 jadikan ruang komen ini tempat nak luahkan perasaan.

 4. Blogger alhariesz Says:

  globalisasi & pembangunan 'menelan' apa sahaja yang lalu di depannnya tanpa belas ihsan...

  estetika historikal juga lenyap...jika tiada jasad2 polos & ikhlas mahu menyelamatkan...yang tidak mahu sama-sama 'ditelan' rakusnya zaman...

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Cik Husna - Terima kasih untuk info tersebut.Yups,me pun tak pernah mendengar tentang "Maliau Basin" sebelum ini.

  Ini baru kali pertama,me tahu tentang kewujudan tempat hutan simpan tersebut.

  :-) Terima kasih,sekali lagi.

  Hurmm..tak mengapa.
  Sini memang tempat untuk "berkongsi".Sala kenal ya.

  Alhariez - Masa semakin nyanyuk.Dunia lama..sudah lama dilupakan.Kasihan bukan ???