<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Jendela III


“Jendela III”

 1. Blogger mardhiah yusof Says:

  *senyap*...
  "cantik"

 2. Blogger Muhammad Says:

  mardiah-cantik,tapi sayang....semua ini.Makin lesu dan reput,digoyang oleh pembagunan.

  siapa kata,kuala lumpur tak cantik ?.

 3. Blogger miz marikh Says:

  suka tengok bangunan yang dimamah usia..tapi dalam suka, terpalit kecewa, tiada siapa yang peduli..

 4. Blogger Muhammad Says:

  miz marikh-samalah kita.

  bila merenung bangunan lama.
  me selalu terfikir,siapa tuan empunya rumah sebelum ini.

  rumah itu,tentu menyimpan banyak cerita suka dan duka.

  tapi...siapa yg tahu,rahsia sebenar ??.

 5. Blogger miss frog Says:

  setiap jendela..
  punya cerita..
  punya kenangan..
  hoho..

 6. Blogger Muhammad Says:

  miss frog-me setuju.