<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

9:40

Kadang-kadang kita perlukan jam~Bukan untuk masa.
Tetapi,untuk memberitahu~Sejauh mana kita sudah berada.

“9:40”

 1. Blogger mardhiah yusof Says:

  kenapa?kenapa?

  kenapa gambar sume lawa2?!
  jelesnya..

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  Cik Mardhiah~Me rasa taklah.Sebab me selalu buat kesilapan.Lagi-lagi bila pergi mengambil gambar.Me pun,bukanya ada latihan formal dlm bidang ini.

  Tapi,me selalu percaya 1 perkara.
  Jika kita,buat benda.Dengan niat 'mahu berkongsi'.Insya Allah~Semuanya,akan nampak ok lah kowt ??.Mungkin.

 3. Blogger mardhiah yusof Says:

  mungkin.

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  ;-) yups,mungkin..ataupun hanya satu kebetulan.

 5. Blogger princess Says:

  nice comment....

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  :-)