<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Farah dan Tembikai

Farah Dan Tembikai
[ Pastel + Arang on Canvas ]
30 % siap
Besok pagi,selepas ayam berhenti kokok.
Aku akan duduk dan menyiapkan lukisan ini.
Harap-harap,aku punya kesabaran yang mengcukupi.
 Insya Allah.

“Farah dan Tembikai”

 1. Blogger alhariesz Says:

  manis cam orangnya....

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  yeah
  farah yg me kenal , ada saja keletahnya.
  dia adalah adik perempuan , yg me tak pernah ada.
  :)

 3. Blogger Unknown Says:

  sgt suke yang ini..personally sy rasa yang ini lebih menarik dr yang final tu :)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  me pun rasa macam tu.
  tapi macam terlalu habar pula jadinya tanpa warna yg khusus !!
  :)
  apa2 pun..baguslah ianya disukai , walau dalam apa juga rupanya .