<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Idea

 Setiap kali aku berjalan keseorangan~melewati balai muzium ataupun galeri.
 Aku akan sentiasa mencari-cari~Satu sisi idea yang baru dan lebih bersifat segar.
Walaupun ianya datang dari sebuah ukiran paling kusam dan bercorak motif purba.
Tetapi itulah yang hebatnya tentang 'Idea'.Ianya akan tetap kekal dan sentiasa baru.

“Idea”

  1. Blogger Zamri Says:

    Gambar #2 & #3. Symmetry perfection! Very hard to get except for those with attention to details... :)

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    zamri~terima kasih !! :-) itupun selepas kebas kaki sebab lama sangat mejengket.sebab aras ukiran itu,sama level dengan kepala.terkial-kial me dibuatnya,nak dapatkan level yg sama.