<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Muhammad

Aku boleh duduk membaca buku selama 30 minit dan memahami sempurna apa itu Coptic-Orthodoks-Amish-Quakers dan Anglican.Tapi kenapa masih ada segelintir populasi dunia kristian/Yahudi yang telah wujud,selari dengan setiap agama langit dan budaya : selama beratus-ratus tahun kelangsungan ketamudunan manusia.Masih mahu membakar kemarahan,dengan mempersenda Muhammad ?.Apa terlalu susah sangat kah untuk memahami apa itu "islam" ?.

Masalah terbesar dunia barat~Mereka suka untuk tutup mata pada perkara yg penting.Tetapi tidak bagi perkara yg tidak pernah sekalipun pernah utama penting.Mereka akan letak 'isu remeh "ini,di bawah microskop~belek,kaji,teliti,perhati...dan apabila mereka tidak dapat memahami-Nya.Mereka akan cuba meletak seribu satu alasan dan tipu daya.Bukan untuk mereka telan...tapi untuk disumbat kepada lubang mulut setiap umat manusia~biar tercekik biar terkunyah setiap fabrik kefahaman itu sampai lumat.

Selagi dunia barat masih punya kebaculan~untuk mendabik dada dengan kebodohan.Maka selagi itu~umat Islam akan kekal bertindak seperti sang buta berlari dalam gelap

Benar kata orang~Selagi Dilaung-laung perjuangan di Atas nama-NYA.
Selagi itulah Seluruh umat manusia,sentiasa mencari alasan untuk bersengketa.

“Muhammad”