<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Infiniti

10 tahun yang lepas,benda pertama yang aku belajar tentang Seni.
Bukanlah mengenai apa itu warna-bentuk-garisan mahupun subjek.
Tetapi tentang~Sesuatu yang tak pernah punya batasan & tak terkira.
Ini membuatkan aku terfikir.Kenapa kita mencipta 1 rupa dan sisi ruang.
Sangat terbatas sehinggakan mimpi dan fantasi,tak mampu menjejakan kaki.
Aku tak pernah faham kenapa & mengapa.Sehinggalah aku duduk memahami.
'Infiniti' bukanlah tentang penghujung.Tetapi tentang permulaan,pembinaan dan..
'Kelangsungan'

“Infiniti”

  1. Blogger miss frog Says:

    sedang cuba memahamkan diri tentang definisi infiniti..

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    miss frog~nanti me akan pemperjelaskan lagi.

    :-)