<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

1000

Ini adalah post yang ke-1000.
Banyak yang aku nak katakan.
Tapi hanya satu yang mampu aku terluahkan.

'Terima Kasih'.


“1000”

 1. Blogger skunksenn zone Says:

  hi..i'm your silent reader,keep on updating..bcoz i love all ur pict.

 2. Blogger useng Says:

  Terima kasih.. kdg2 singgah di sini utk menenang rasa. seperti terjumpa manusia yg berkata 'bahasa' yg sama.. terima kasih..
  moga Tuhan pelihara kurnianya pada mu.. moga moga

 3. Blogger MORIBAYU Says:

  Skunksenn~Terima kasih :-)

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Useng ~ Saya cuma mencari jawapan.moga jawapan ini mampu dikongsikan pada semua.