<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sepetang Di Jakarta.

Satu perkara,yang benar-benar hebat.Yang dapat perhati.
Tentang penghuni-penghuni di dalam perut Kota Jakarta.
Mereka sangatlah bangga,dengan jati diri..mereka sendiri.
Mereka tak pernah berpura-pura,mahu menjadi orang lain.
Dan itu,menjadikan mereka satu entiti paling unik dan asli.

“Sepetang Di Jakarta.”

  1. Blogger W. Hidney Says:

    itu la kelebihan diorang berbanding kita. diorang boleh bawak semangat tu ke tahap yang lebih baik dari kita, malah terkadang terlebih dari yang sepatutnya. tapi bukan untuk menunding jari atau berkias puisi, semangat kenegaraan kita masih ditakuk yang mengecewakan...

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    w.Hidney-Me rasa Indonesian,sangat bangga dengan jatidiri mereka.Mereka cuma mahu jadi diri sendiri.Mereka tak terlalu berpura-pura.

    Sangat berbeza dengan orang kita.
    Orang kita,ramai yg sudah pudar..sifat melayu,islam dan adab rupa ketimuran.