<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Melaka Oh Melaka

 Duit siling,mempunyai 2 sisi rupa.
Begitu juga dengan,Bandar Melaka.
Satu sisi..adalah rupa yang biasa kita lihat~Pada poskad perlancongan.
Manakala,satu lagi bahagian.Adalah sisi kosong~Yang mahu di lupakan.

“Melaka Oh Melaka”

  1. Blogger [r][a][y] eusouff Says:

    award wining pikca nieh...

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Ray-Hahahahahah,berapa kali mau cakap ??.Yups,kerajaan negeri tgk.Mau masuk jadi iklan 4 Tahun Melawat Melaka 2012 kot ??.