<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Selamat Tinggal

Aku selalu pesan pada Teman-teman.
 Hidup ini...adalah Buku-Buku Pengembaraan Terhebat.
 Maka,kenapa menyorok-yorok...beku di dalam rumah ??
Pergi-Pergi lah...Mencalar muka bumi~Dengan telapak kaki.
Liarkan saja,langkah-langkah kamu untuk berlari pergi.
Ke Setiap lorong-lorong,dan sisi terang gelap Kota.
 Telan dan Sumbat-sumbatkan hati kamu..Dengan pengalaman.
Kerana di muka terakhir pengembaraan ini.
Kamu akan mula memahami.Satu hakikat nyata.
 Yang Kehidupan Indah ini~Adalah cuma satu Pesanan.

“Selamat Tinggal”

 1. Blogger iKhRam Says:

  terasa umurku bagaikan pendek.. seolah-olah menemui Dia..

  entrymu seolah-olah amaran padaku..
  jgn mengejar usia.. sebaliknya kejarkan matlamat hiudpku..

  di dunia
  dan diakhirat kelak..

 2. Blogger Muhammad Says:

  Ikhram-Jangan lupa...mengembara ya.

  :-)