<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku - Dia - Dan Kamu

Hati
Dia sangat jernih dan bersinar
Dia tidak akan mengubah rasa
Dia tak akan menukar warna , sifat isinya.

Persoalanya ...
bukan sebanyak mana kamu mampu mengisi ruang hingga tumpah.

Tapi...bagaimana kamu mahu mengosongkan :- Sebelum berlalu pergi.

Dan yang nyata ;
Dengan mahu atau tidak
Dengan mengaku atau menidak

Kamu akan memberi ciuman - ciuman - dan ciuman di bibir
D i a

“Aku - Dia - Dan Kamu”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  ciuman di bibir yg mana?

 2. Blogger najnajakia Says:

  bukan sebanyak mana kamu mampu mengisi ruang hingga tumpah.
  Tapi...bagaimana kamu mahu mengosongkan :- Sebelum berlalu pergi.
  Genius....nak isik dlm belog saya...
  "credited to Aku Pelukis"...boleh?

 3. Blogger Muhammad Says:

  shaz - Bibir Cawan..sayang.

  Najnajakia - Boleh...sure boleh lah.