<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tugu Negara - Aku bertafakur dalam diam

Inilah kali ke-2, aku melawat Tugu Negara.Aku cuma diam melihat tugu bisu ini.
Dalam keheningan senyap, aku hanya bertafakur.Hati aku mengenang :-

Di sini ada ingatan tentang cinta.Pengorbanan untuk orang tersayang...
Erti setiakawan yang sejati.Dan yang lebih dari segalanya~Hidup ini adalah tentang perjuangan.
Semasa pulang, aku cuma termenung.Aku capai kesedaran itu.Ketika aku jauh melewati bayang tugu yang kaku.

Aku berjanji pada diri
aku tak akan mengalah lagi.
Aku akan berjuang untk hidup...dan aku akan ingat janji ini.

“Tugu Negara - Aku bertafakur dalam diam”

 1. Anonymous Anonymous Says:

  DIVINE
  :)

  terasa kesedihannya

 2. Blogger Muhammad Says:

  huik
  me rasa lonely here
  :)