<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Artixan

Bakat harus digilap ~
Dan di akhirnya,ianya akan "Bersinar" sendiri.

“Artixan”

 1. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  bakat en megat sedang bersinar,biar terus bersinar smpai semua nnti tersilau!

 2. Blogger Muhammad Says:

  Nae - errmm..sebenarnya , post ini bukan ttg me.
  Tapi ttg lukisan pada gambar yg me snap ini. Me rasa , lukisan2 itu cantik sudah. Walau tiada frame-frame yang terlalu bersinar itu.

  :)

  Kerana , me lihat...seni naif hasil si anak-anak itu. Sudah didefinasikan semula. Dengan kehadiran..frame2 kayu yang terlalu bersinar ini.

  itu sahaja.
  :)