<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\0756911493868534090098\46blogName\75Aku+Pelukis\46publishMode\75PUBLISH_MODE_BLOGSPOT\46navbarType\75BLACK\46layoutType\75CLASSIC\46searchRoot\75//megateusofe.blogspot.com/search\46blogLocale\75en\46v\0752\46homepageUrl\75http://megateusofe.blogspot.com/\46vt\0753715129584700474509', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kembar

Akhirnya aku tersedar...
Kematian bukanlah hanya terjadi untuk satu hari.
Ianya bukan tentang pengkebumian dan mengucapan selamat tinggal.
Ianya adalah sebuah perkahwinan dengan keabadian~Tanpa penceraian.
Kenyataan ini buat aku terjelepuk pada lantai kesedaran.
Biar tumpah air mata ini mencuci muka~agar tersedar jaga.
Biar aku bangun pagi dan berkata~Ini mimpi yang belum berakhir.
Satu fakta paling nyata~Kematian adalah Kembar pada Kehidupan.

“Kembar”