<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sang Kala

Tajuk : Sang Pemikul Kala
Media : Digital 
Sekarang aku lebih selesa untuk duduk berkarya mengunakan media digital.
Lebih menjimatkan banyak masa.Tiada lagi skala besar pembaziran kertas.
Dan yang lebih penting~Hasilnya lebih memuaskan.Tanpa kecacatan dan kesilapan.
Terus terang cakap~kini aku lebih selesa mengunakan teknik digital.Media baru ini telah berjaya memberikan aku banyak keyakinan di dalam menghasilkan ilustrasi.Hasil kerja aku sekarang menjadi sangat kemas.Segala apa yang aku imaginasikan.Kini tertuang cantik di atas kertas.Dulu ada kala,aku punya banyak malas untuk duduk melukis.Tapi kini,boleh dikatakan hampir setiap hari aku duduk melakar-melukis dan mewarna.

Zaman sudah lama berubah.
Terima kasih Tuhan untuk takdir dan peluang ini.
Sekarang,aku cuma mahu duduk seharian.Dan terus berimaginasaurus.

“Sang Kala”