<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tanah Jawa

Ada kala~Aku fikir mahu kembali disini.
Berlarian di sepanjang jalanan..yang tak punya hujung.
Tinggalkan segala yang aku punya~Tinggalkan segala yang disisi.
Aku cuma mahu pergi jauh~Melepas terbang jauh...dari semua yang terjauh.

“Tanah Jawa”

 1. Blogger W. Hidney Says:

  I came across similar scene masa dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung (naik Agrogede) awal tahun 2000 dulu. First time mengembara sengsorang.

  serius! indonesia sangat awesome!

 2. Blogger atimHN Says:

  salam ukhuwah.
  untuk suasana yang indah begitu, rasanya siapa pun sanggup 'berlari' mengejarnya..

 3. Blogger Adek Abigail Says:

  Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri..

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Hidney ~ Yups,memang indonesia sangat awesome.
  Sekarang me tgh nak cari masa untuk ke Bali dan Lombok pula.

  :-)

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Fatimah~ :-) Salam

  iya,untuk pemandangan yg seindah ini,sesiapa pun pasti berlari untuk ke sini.Dan menjadi sebahagian dari ciptaan alam milik-Nya.

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Abigail ~ Itu sudah tentu ! :-)