<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Re-Birth

~
Jakarta-Bogor

Beijing

Melaka

Georgetown
~

Kurang daripada tempoh 9 bulan~Aku telah merentas semua tanah pengembaraan ini.Terlalu banyak cerita dan memori untuk ditulis-dikongsi dan dilupakan.Dan di akhirnya,apabila aku longlai kembali ke rumah dan melontar beg galas.
Waktu hanyut di atas katil.....Aku seolah tersedar~Kini aku bukan lagi seorang manusia dengan permikiran yang sama.
Inspirasi Idea-Imbuhan Pendapat-Hakikat Moral yang telah aku kutip di dalam setiap perjalanan.
Aku himpunkan menjadi sebuah kitab tebal~Yang sentiasa terbuka untuk mengajar diri ini.
Dan di akhirnya nanti.Kala hakikat mula memeluk dan meramas diri ini.
Aku telah mulai percaya : Tentang satu fakta paling nyata.

'Kita mati bila kita berhenti mencari~Kita terlahir tak terhenti selagi kita berlari pergi'

“Re-Birth”

  1. Blogger Azah Skaliskala Says:

    Welcome back!

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Yups !

    sudah lama tidak menaip-naip di blog ini.sekarang memang bersemangat untuk berkongsi cerita.