<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

LuQies

Sekarang aku semakin jarang punya banyak waktu,untuk duduk melukis seperti biasa.Kesibukan dengan hal kerja dan hal-hal peribadi.Membuatkan aku tiada punya banyak masa untuk duduk melukis dengan tekun.Jika ada kesempatan sekalipun,aku cuma dapat melakar-lakar kosong di dalam ipad.Itupun hanya kerna mengisi masa senggang sebelum masuk tidur.Hanya berbekalkan sebatang stylus,segala idea dan inspirasi yang ada di dalam kepala.Aku curah laju dengan lakaran mudah ke atas skrin.Dengan harapan bila aku punya detik~Semua sketch ini akan terlakar menjadi ilustrasi yang sempurna.Yang hanya menunggu masa untuk di coretkan semula di atas kertas.Aku sudah pun membeli set kertas,pen dan warna yang baru.Sekarang aku cuma perlukan belas dari masa.Untuk membenarkan aku punya ruang dan waktu.Untuk terus berkarya.

Yay ! Harap semua yang aku ingin dan rancangkan akan terlaksana.

“LuQies”