<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Makan

Semenjak dari hari jadi aku yang lepas.
Aku mengalami ganguan pola permakanan.
Aku tak tahu apa benda yang aku dah makan.
Aku lupa pada apa yang aku dah siapkan untuk dimakan.
Akhirnya aku cuma makan sekali..untuk sepanjang hari.

Selera makan aku memang sudah berlari entah kemana.
Air masak pun aku rasa enak~Tea kosong kelat terasa manis.
Secawan yogurt pun,sudah seperti sebuah meja buffet pada pandangan mata.
Semuanya seperti sudah lebih dari cukup.Mungkin cinta aku pada makanan sudah pudar ?

“Makan”