<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Baru

Untuk tahun baru~Aku memang tiada terfikir pun untuk mempunyai azam yang baru.
Kerna dulu aku banyak buat azam.Tapi sehabis masa berlalu.Azam hapus entah kemana.
Maka untuk tahun ini~Aku cuma mahu tegas dan displin diri dalam melakukan apa sahaja.
Mencabar diri buat banyak perkara & memperbaiki sifat dan laku yang banyak kekurangan.

Aku mahu lebih tona warna terbaru.Untuk mendefinasikan sebuah kehidupan singkat ini.
Juga memberi lebih banyak ruang dan peluang~Dalam mencari sebuah pengalaman.
Aku tak mahu lagi selesa untuk takut.Duduk didalam kepompong bayang-bayang sendiri.
Sudah tiba masanya,untuk aku melompat keluar.Dan pergi terbang sejauh yang mungkin.

Untuk teman-teman,Aku akan lebih mencuba.Untuk bersifat mudah dan tak kompleks.
Benarkan aku~Untuk lebih mencintai kalian semua.Kerna kalian sahaja yang aku punya.
Untuk kekasih.Maaf jika selama ini~Aku terlalu berupa sebuah teka-teki sulit utk di rungkai.
Terima kasih kerna kesabaran kamu untuk ngerti aku.Benar-benar merubah rupa hati ini.

Aku berharap untuk tahun 2013...Moga usia ini cukup panjang untuk amal kebaikan.
Dan cukup pendek..untuk aku terus memeluk erat sebuah kelalaian.

“Baru”

  1. Blogger Aj Abdullah Says:

    Boleh aku guna azam kau untuk jadi azam aku gak tak? Aku rasa ia pun cam sesuai untuk aku gak sebab aku pun tak terfikir langsung untuk punya azam baru tahun ni. hmmmm

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Aj ~ Dipersilakan.

    :-) Sudah tentu ini berguna untuk kamu.
    Harap kata-kata ini dapat membantu.