<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pedas

Sudah hampir 7 tahun aku tidak memasak assam pedas.
Dan kali ini~Aku cuba memasak mengikut resepi yang sudah lama dilupa.
Dan inilah saja hasilnya.Tidak pernah cukup sedap untuk terlalu dibanggakan.
Namun~untuk aku.Inilah saja sebuah tanda ingatan.Dari mana aku bermula....

“Pedas”

 1. Blogger alhariesz Says:

  air tangan org melaka...autentik...estetik...

  hehe :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  alhariez~Hurmmm tak jugak.
  Banyak lagi yg perlu diperbaiki.
  :-)

  untuk makan sendiri lepas lah. hohoho