<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Gelap

Sekarang aku semakin rajin melukis.Boleh dikatakan hampir setiap hari.
Sama ada selepas sarapan~Ataupun ketika minum petang,mahupun lewat malam
Aku akan leka duduk~melakar-lakar idea.Dan menguris semula dengan pen hitam.
Imaginasi aku liar berkembang dan subur~Untuk memenuhi setiap ruang kosong.
Terima Kasih kepada-Nya.Kerna tak pernah putus memberikan aku bakat dan peluang.

“Gelap”

 1. Blogger Amal Asyura Says:

  cantik alhamdulillah :)
  harap sgt ade tutorial utk lukis mcm ni

 2. Blogger Amal Asyura Says:

  Cantik alhamdulillah,,
  boleh buat tutorial x utk cara melukis?

 3. Blogger bukankosong Says:

  tangan seni

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  amal~insya allah,nanti me kongsikan tutorial untuk melukis sebegini ya :-)

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  bukankosong~ :-) semua orang punya bakat.Bezanya~Cuma mereka mahu peduli ataupun mahu kekal tidak mahu sedar.