<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

28

Hari ini aku merempuh garis penamat.Mengenapkan larian selama 28 tahun.
Harap aku masih punya banyak kudrat.Untuk merayakan kehidupan indah ini.
Terima kasih kepada Tuhan~Untuk semua sisi ruang dan sebanyak peluang.
Semoga akal dan pengalaman selama 28 tahun ini.Menjadi bekal yang cukup.
Untuk aku terus berjalan pergi,mencari erti kehidupan dan kekal mengembara.

“28”

  1. Blogger alhariesz Says:

    selamat menyambut hari keputeraan...semoga hari ini dan berikutnya akan lebih membaik dan menyenangkan...dilimpahi rahmat Tuhan :)

  2. Blogger Muhammad Says:

    terima kasih Alhariesz :-) untuk doa dan harapan ini