<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Leka

Sudah hampir 2 bulan berlalu.Dan karya ini masih terlalu jauh dari siap.
Ahhh~Dengan kertas sebesar A2.Memang ada banyak ruang untuk di isi.
Tangan ini sudah mula berkematu dan melecet kerna terlalu lama mengukir.
Dakwat pen,surut dan berganti baru.Namun syukur,minat aku tak pernah pudar.
Harap aku akan dapat menyiapkan kesemua ini,sebelum bulan Disember berakhir.

“Leka”

 1. Blogger Amal Asyura Says:

  drawing commision kah?
  atau sekadar ingin membingkaikan imaginasi? :)

 2. Blogger Nadia Amat Says:

  Seni nye tangan.. lucky u. :)

 3. Blogger bukankosong Says:

  sabor sabor

  meh kita tgk hasil sama2

  superb beb!

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Amal~Yups untuk commision.

 5. Blogger MORIBAYU Says:

  Nadia~Ini bakat dari Nya.Me cuma mahu berkongsi ini pada semua :-)

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  yups~Sabar ya,sudah siap nanti...me tunjukan hasilnya.