<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Dakwat

Berapa banyak darah palestin harus tumpah mendakwat ?~Untuk mencetak peta Israel.
Dalam Percaturan ini.Aku tak pernah mahu tahu siapa yang mahu terasa menang.
Kerna pada akhirnya nanti~Akan ada mereka yang tersungkur terasa kalah.

“Dakwat”

  1. Blogger Amal Asyura Says:

    ia bukan satu perlawanan mencari kalah menang…
    ia adalah medan untuk mencari siapa yang paling berhak mendapat keadilan bukan?

  2. Blogger Muhammad Says:

    Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing,
    there is a field. I will meet you there.