<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2013

Tahun 2012 sudah mulai mahu pudar.Aku sudah tak sabar untuk melompat ke Tahun 2013.
Seperti biasa,aku akan mencetak semua gambar yang telah aku rakaman pada tahun ini.
Untuk dibingkaikan dengan kemas.Dan terbiar digantung elok pada dinding.
Sebagai ingatan~Kemana & untuk apa...setahun ini,aku telah guna dan habiskan.

“2013”

  1. Blogger bukankosong Says:

    samala kita

    aku xcited nak naik rumah baru

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    selamat berumah baru ya :-)