<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sabar


Seharian aku duduk melukis.Dan apabila ianya berakhir..akhirnya aku tahu.
Sejauh mana kesabaran aku mampu pergi~Dan sebanyak mana aku punya.

“Sabar”

 1. Blogger The Elegant Says:

  lagu kt blog ni best..
  bleh x nak tahu tajuk die?

 2. Blogger Muhammad Says:

  Rebirth by Midival Punditz

 3. Blogger l.u.q Says:

  nice one bro...wah gile sabar wat drawing ni..sgt2 complicated seyh haha~

 4. Blogger ibnbakr Says:

  saya cuba untuk sabar itu, tapi ia perlukan masa. adakah masa itu diperenggankan? atau berlalu sekaligus?

 5. Blogger Muhammad Says:

  l.u.q~terima kasih :-)

  yups,harap me sentiasa punya kesabaran utk meluqies sebegini selalu.

 6. Blogger Muhammad Says:

  ibnbakar~berlaku sekalu gus,jika kamu pantas mebaca.Namun dinasihatkan utk membuat perenggan jika kamu punya banyak masa dan rehat.

 7. Blogger Nurarnida Sabrina Says:

  awesome possum.do you sell those stuffs u drew???

 8. Blogger Muhammad Says:

  Nurardina~tidak,me tak lagi menjual hasil lukisan :-)